წმინდა გაბრიელ მცირე - შესხმა ია (11). ღმრთივგანბრძნობილისა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა
წმინდა გაბრიელ მცირე - შესხმა ია (11). ღმრთივგანბრძნობილისა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა
"მივფინო სულისაგან ჩემისა ყოველსა ზედა ჴორციელსა" (იოვ. 2,28).

"აღივსნეს ყოველნი სულითა წმიდითა"(საქ.2,4; 4,31).

ყოვლადუბიწო, ყოვლადღირსი და ყოვლადწმიდა ქალწული მარიამ და ყოვლადქებულნი მოციქულნი, ვითარცა წერილ არს საქმესა მოციქულთასა.

ამისთვის ჩვენცა, მორწმუნენო, შევასხმიდეთ სულითა წმიდითა აღსავსესა ღმრთისმშობელსა მარიამს და ვიტყოდეთ:

1. გიხაროდენ, სულითა წმიდითა აღსავსეო.
2. გიხაროდენ, სულისა წმიდისა სადგურო.
3. გიხაროდენ, სულისა წმიდისა სამკვიდრებელო.
4. გიხაროდენ, სულისა წმიდისა სავანეო.
5. გიხაროდენ, სულისა წმიდისა საუნჯეო.
6. გიხაროდენ, სულითა წმიდითა განბრძნობილო.
7. გიხაროდენ, სულითა წმიდითა აღბეჭდილო და ნიჭთა მისთაგან აღვსებულო.

ღმრთივსულიერნო შვილნო ეკკლესიისანო, სულიწმიდა იტყვის პირითა სოლომონისათა: "სიბრძნემან იშენა თავის თვისისა სახლი და ქვეშე შეუდგნა შვიდნი სვეტნი" (იგ.9,1).

საყვარელნო, სიბრძნე ღმრთისა არს იესო ქრისტე, ვითარცა იტყვის სამღთო მოციქული: "ქრისტე ღმრთისა ძალა არს და ღმრთისა სიბრძნე" (1კორ.1,24). ამან ჭეშმარიტმან სიბრძნემან განამზადა თავისა თვისისა სახლი - ყოვლადუბიწო ქალწული მარიამ, რომლისა შორის დაიკარვა ღმრთივშვენიერად და გამოუთქმელად და ქვეშე შეუდგნა შვიდნი სვეტნი, რომელ არიან შვიდნი ნიჭნი სულისა წმიდისანი, რამეთუ ამათ შვიდთა მადლთა მიერ შემკობილ იყო ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობელი. ამისთვის ნამდვილვე ღირს არს, რათა ვაქებდეთ ქალწულსა მარიამს მეტყველნი:

1. გიხაროდენ, სიბრძნისა საუნჯეო.
2. გიხაროდენ, გულისჴმის-ყოფისა უფსკრულო.
3. გიხაროდენ, განზრახვისა მესაიდუმლეო.
4. გიხაროდენ, ძლიერებისა სიმდიდრეო.
5. გიხაროდენ, მეცნიერებისა ბრწყინვალებაო.
6. გიხაროდენ, ღმრთისმსახურებისა გულითადო.
7. გიხაროდენ, შიშითა ღმრთისათა ანგელოსთა გარემოს შენსა დამბანაკებელო.
საყვარელნო ღმრთისანო, მოეფინა რა სულიწმიდა ყოვლადწმიდასა ქალწულსა მარიამს და წმიდათა მოციქულთა ზედა, მიერითგან წარვიდენ თვითეულნი ქადაგებად ქრისტესა, ხოლო ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობელი წარმოემართა ქადაგებად ქვეყანასა ივერიისასა (რომელ არს საქართველო), რათა განანათლოს სადიდებელად ძისა თვისისა, და გამოეცხადა საყვარელი ძე თვისი იესო და ჰრქვა მას ტკბილითა ჴმითა: "მშვიდობა შენდა, დედაო! სად წარხვალ?" ხოლო მან მიუგო: "მსურის, საყვარელო ძეო ჩემო, ქადაგება ღმრთივშვენიერისა სახარებისა შენისა". და ჰრქუა ძემან ღმრთისამან: "დაადგერ შენ საფლავსა ჩემსა თანა და ანდრია მოციქული წარგზავნე, შენ მიეც ხატი შენი და მე მივსცე მადლი ჩემი და განანათლნეს იგინი". და იგი მორჩილ ექმნა ძესა თვისსა საყვარელსა და სახიერებით შვენიერსა.

ხოლო მიიღო პატიოსანი ხატი ყოვლადწმიდისა ანდრია მოციქულმან და მივიდა ივერიას და დასდგა გარე დაბისა ბორცვსა ზედა და დაასვენა წმიდა ხატი იგი და იწყო ლოცვად. და აჰა გამოხდა წინაშე ხატისა მის წყაროი შვენიერი და კეთილი და მას ღამესა ესრეთ განათლდა ჰაერი ხატისა მის მიერ, ვითარცა მზის ბრწყინვალებითა, ხოლო კაცნი იგი განკვირვებულნი იტყოდეს, ვითარმედ: "ღმერთი არს".

და ქვრივსა ვისმე დიდებულსა მოუკვდა ძე მხოლოდშობილი, რომელმანცა ირწმუნა ქრისტე და დასდვა ხატი იგი საკვირველი მკვდარსა და მყისვე აღსდგა და ადიდებდა ღმერთსა.

ესრეთ რა განაცხადნა სახელი იესო ქრისტესი, სთქუჱს კაცთა მათ კერპთმსახურთა: "ხატი ეგე შევიღოთ ბომონსა ჩვენსა, უკეთუ ღმერთთა ჩვენთა ჰსძლონ, კაცი ეგე მოვკლათ და უკეთუ ხატმან მაგან ჰსძლოს, სიტყვაი მაგისი ვირწმუნოთ".

შეასვენა მოციქულმან ხატი იგი და დაბეჭდეს კარნი და შუაღამესა ოდენ ისმოდა ჴმაჲ შემუსვრისა და შელეწისა. განრათენდა. იხილეს ყოველთა, რამეთუ ყოველნი კერპნი მათნი ნაცარად და აკლებულ იყვნეს, ხოლო დიდებული იგი ხატი ზე აღმართებული ბრწყინვიდა ღმრთივშვენიერად და განეფინა შარავანდედი თვისი.

მაშინ შეურაცხ-ჰყვეს კერპთა სიცბილი და შეიწყნარეს ქრისტეს ჭეშმარიტება და ნათელ-იღეს სახელითა წმიდისა სამებისათა და იქმნეს მართლმადიდებელ ერნი საქართველოსანი მადლითა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისათა სადიდებელად ყოვლადსახიერისა ძისა მისისა.

ამისთვის გლოცავ და გევედრები, საყვარელნო ღმრთისანო, შევიყვაროთ დედოფალი ჩვენი ქალწული მარიამ, რამეთუ მან პირველად შემიყვარნა ჩვენ და ვიქმოდეთ სათნო-ყოფასა მისსა, მოვიგოთ სიმდაბლე და სიმშვიდე, გვიყვარდეს ღმერთი და მოყვასი, ვსწყალობდეთ გლახაკთა და უცხოთა, შევეწეოდეთ ქვრივთა და ობოლთა, შევიტკბოთ მარხვა მოთმინებით, ლოცვა - უვნებლობით, აღსაარება - სინანულით, ზიარება - სარწმუნოებით. და ესრეთ ვიქმნებით სათნომყოფელ ღმრთისა და საყვარელ ღმრთისა დედისა და მკვიდრ სასუფეველისა. და ნაყოფსა ბაგეთასა შევსწირვიდეთ სულისა ჩვენისა ნაყოფიერმყოფელსა ქალწულსა მარიამს მხმობელნი ესრეთ:

1. გიხაროდენ, საყვარელო ღმრთისაო.
2. გიხაროდენ, სიხარულო ანგელოსთაო.
3. გიხაროდენ, მშვიდობაო კაცთაო.
4. გიხაროდენ, სულგრძელებაო მამათმთავართაო.
5. გიხაროდენ, სიტკბოებაო წინასწარმეტყველთაო.
6. გიხაროდენ, სახიერებაო მოციქულთაო.
7. გიხაროდენ, სარწმუნოებაო მოწამეთაო.
8. გიხაროდენ, მყუდროებაო მღვდელთმთავართაო.
9. გიხაროდენ, მარხვაო მონაზონთაო.
10. გიხაროდენ, მოთმინებაო ქალწულთაო და ლოცვათა მსმენელო ყოველთა მვედრებელთა შენთაო.

ჵ, ყოვლადუბიწოო მარიამ, წმიდაო-წმიდათაო და განღმრთობილო მადლითა სულისა წმიდისათაო, მოგვხედენ სამწყსოსა შენსა, რომელთა დაგვიძს შენდა მომართ სასოება ჩვენი და ჴმა-ჰყავ განმაბრძნობელისა შენისა სულისა მიმართ წმიდისა და ჰსთქუ: "ღმერთმთავარო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი მამისაგან გამომავალ ხარ და ძისა მიერ მიეცემი კაცთა წმიდათა, შუამდგომელი ვარ ქრისტეანეთათვის, რათა დაუმტკიცო სარწმუნოება მართალი და მიჰმადლო საქმენი კეთილნი, სიყვარული სრული, სასოება მტკიცე, სიბრძნისა გულისჴმის-ყოფა, გულის სიწმიდე, სულისა უმანკოება, ლოცვისა უვნებელობა და მოწყალებისა სიმრავლე და მიანიჭე ეკკლესიათა მართლმადიდებლობა, მეფეთა - ამაღლება, ერთა - მშვიდობა და ყოველთავე - პატიოსნება. ხოლო დასასრულსა - საუკუნო დიდება, ბრწყინვალება და განათლება; მადლობად, გალობად, დიდების-მეტყველებად შენდა, რათა ანგელოსთა და ყოველთა წმიდათა თანა შეერთებულნი გადიდებდეთ შენ სულსა სახიერსა და ყოვლადწმიდასა თანასწორსა მამისა და ძისასა უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

იხილეთ სარჩევი»»
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
14.03.2023
"ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა და სიმართლე მისი ჰგიეს უკუნითი უკუნისამდე" (ფსალმ.112,2;111,9).
14.03.2023
"იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ და წრფელთა შვენის ქება" (ფსალმ.32,1).
14.03.2023
"რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი - ალად ცეცხლისა" (ფსალმ.103,4).
11.03.2023
"თაყვანის-ვსცეთ ადგილსა, სადა დასდგეს ფერჴნი უფლისანი" (ფსალმ.131,7).
11.03.2023
"კურთხეულ არს ძელი იგი, რომლისა მიერ იკურთხნეს წარმართნი" (სიბრძნ.14,7).
10.03.2023
"კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა" (ფს.117,26; მათ.21,9; 23,39; მარკ.11,9; ლუკა.13,35;19,38): 1. ალლილუია.
09.03.2023
ქუხდა უფალი ცით გამო: "ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელ მე სათნო ვიყავ, მაგისი ისმინეთ" (მათე.17,5).
08.03.2023
უფსკრული უფსკრულსა ჰხადის ჴმითა ზეგარდმო: "შენ ხარ ძე ჩემი საყვარელი, შენ სათნო გიყავ" (მარკოზ.1,11).
08.03.2023
"კურთხეულ არს უფალი ღმერთი ისრაილისა, რომელმან ჰყვის საკვირველი" (ფს.71,18).
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ამბროსი (ერისკაცობაში ბესარიონ ხელაია) დაიბადა 1861 წელს ზუგდიდის მაზრის სოფელ მარტვილში.
1კ1

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri pdf indir ingilizce trke eviri lyrics translate video shell alfa shell eya depolama depolama saryer evden eve nakliyat evden eve nakliyat

idpcongress.org mobilcasinositeleri.com ilbet ilbet giris ilbet yeni giris vdcasino vdcasino giris vdcasino sorunsuz giris betexper betexper giris betexper slot siteleri