ყოველი ქუეყანაი თაყუანის-გცემდეს შენ და გიგალობდეს
ყოველი ქუეყანაი თაყუანის-გცემდეს შენ და გიგალობდეს
ფსალმუნი 65-ე

სამოცდამეხუთე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):

ფსალმუნი წინასწარმეტყველურია, მასში არის წინასწარმეტყველება წარმართობის მოქცევაზე, მოციქულთა ღვაწლზე და მოციქულთა ცხოვრებაზე, უფლის ჯვარცმასა და აღდგომაზე.

1. "ღაღადებდით ღმრთისა ყოველი ქუეყანა, უგალობდით სახელსა მისსა, მიეცით დიდებაი ქებულებასა მისსა" - ეს არის მოწოდება წინასწარმეტყველისა, - მთელი ქვეყანა ღაღადებდით ღვთის მიმართ, ყველა უგალობდით ღვთის სახელს, დიდება მიეცით, ქებით განადიდეთ უფალიო. ეს არის ადამიანის პირველი მოვალეობა. იმ უდიდესი სიყვარულისათვის, რაც უფალმა გამოიჩინა და იჩენს ადამიანებისადმი, ერთადერთი, რაც შეგვიძლია უფალს შევწიროთ, არის მარადიული ღაღადება, მარადიული ლოცვა, მარადიული განდიდება, არა იმიტომ, რომ ეს უფალს სჭირდება, არამედ კვალად და კვალად ისევ ჩვენ გვჭირდება.

2. "არქუთ ღმერთსა: რაბამად საშინელ არიან საქმენი შენნი. მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუვნეს მტერნი ჩვენნი" - გაიგეთ, თქვით, რაოდენ საშინელ არს ღვთის საქმეები. აქ საშინელებაში იგულისხმება ადამიანის გონებისათვის მიუწვდომელი სასწაულები, რაც უფალმა ქმნა ძველ აღთქმაში, თავად ის სასწაული, რაც უფალმა ქმნა, როდესაც ხორციელად მოვიდა, განკაცნა და ჯვარს ეცვა. ეს სასწაულები საშინელია არა იმის გამო, რომ ამით ადამიანებს რაიმე სასჯელი მოევლინათ, არამედ თავისი არსით არის საშინელი, ზეაღმატებულია ყოველივე ადამიანის გონებით წარმოდგენილზე. "მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუვნეს მტერნი ჩვენნი" - აქ უკვე საუბარია იუდეველებზე, რომლებიც ეცრუვნენ უფალს. უკვე მტრებად არიან მოხსენიებული იმის გამო, რომ არა მარტო არ მიიღეს უფალი, არამედ ჯვარს აცვეს იგი.

3. "ყოველი ქუეყანაი თაყუანის-გცემდეს შენ და გიგალობდეს და უგალობდენ სახელსა შენსა, მაღალო" - ეს არის წინასწარმეტყველება იმის შესახებ, რომ არა მარტო იუდეველები, ისრაელიანები, არამედ მთელი სამყარო და მთელი ქვეყანა განადიდებს უფალს. დავითი წინასწარმეტყველებს - ყველანი თაყვანისგცემდნენ, ყველანი გიგალობდნენ და შენს სახელს უგალობდნენ, უფალოო. აქ საუბარია ქრისტეს მოსვლის შემდეგ პერიოდზე, როდესაც უამრავი ერი ხდებოდა ღვთის მადიდებელი და განადიდებდა და უგალობდა უფლის სახელს.

4. "მოვედით და იხილენით საქმენი ღმრთისანი, ვითარ საშინელ არს განზრახვათა შინა უფროის ძეთა კაცთასა" - მოვიდეთ და ვნახოთ ღვთის საქმეები - ის საქმეები, რომლებიც უფალმა ქმნა, როდესაც განკაცნა, მოვიდა, ჯვარს ეცვა, აღდგა, ამაღლდა და რა საშინელია მისი განზრახვა, ანუ ადამიანთა გონებაზე აღმატებული: უფალი ჯვარს ეცვა ადამიანთა გამოხსნისათვის. ადამიანთა გონებას აღემატება და შეუძლებელია, რომ თავად ანგელოზებიც კი სრულად ჩასწვდნენ იმ საიდუმლოებას, რაც უფალმა ჩვენი ხსნისათვის აღასრულა.

5. "რომელი გარდააქცევს ზღუასა ხმელად, მდინარესა წიაღხდენ ფრხივ; მუნ ვიხარებდით ჩუენ მისა მიმართ" - დავით წინასწარმეტყველი იხსენებს იმ სასწაულებს, რომლებიც ძველი აღთქმის დროს ქმნა უფალმა: "რომელმა ზღვა ხმელად გარდააქცია" - სასწაული, რომელიც უფალმა ისრაელიანთა ეგვიპტიდან გამოყვანის დროს ქმნა, შუაზე გაყო წითელი ზღვა და ებრაელები მშრალად, ხმელეთით გაიყვანა მეორე ნაპირზე. "მდინარესა წიაღხდენ ფრხივ" - ისრაელიანთა აღთქმულ ქვეყანასთან მიახლოებისას იორდანე შუაზე გაიყო და მდინარეში ფეხით გაიარეს ისრაელიანებმა. "მუნ ვიხარებდით მისა მიმართ" - ჩვენ კი მუნ - იქ, სასუფეველში ვიხარებდეთ ღვთისა მიამართ, რამეთუ მივიღეთ ქრისტე და უფალმა ხსნა მოგვივილინა თავისი განკაცებით.

6. "რომელი იგი უფლებს ძალითა თვისითა საუკუნეთა. თუალნი მისნი წარმართთა ხედვენ; რომელთა განამწარეს იგი, ნუ ამაღლდებიედ თავით თვისით" - რომელი იგი თავის ძალით უფლებს, ანუ უფალი თვითმფლობელია. არც ადამიანები და არც ანგელოზები თვითმფლობელნი არ არიან, ისინი ღვთის ძალით აღასრულებენ ყველაფერს. უფალი კი თვითმფლობელია, მისგან მოდის ყოველივე. სამყაროც, თავად დროც კი უფლის ხელმწიფებაში შედის. "თვალნი მისნი წარმართთა ხედვენ" - უფლის თვალი წარმართებს უყურებს. დავით წინასწარმეტყველის პირით უფალი წინასწარ აუწყებდა ადამიანებს, რომ წარმართები მოიქცეოდნენ, რომლებმაც თავიანთი უსჯულოებით "განამწარეს" უფალი. აქ იგულისხმება, რომ წარმართები თავიანთი ცხოვრებით განუდგნენ უფალს, მაგრამ შემდეგ მოექცნენ და ამაღლდნენ, თუმცა არა თავიანთი თავით, არამედ ღვთის განკაცებით. როდესაც უფლის ჯვარცმისა და აღდგომის შემდეგ მიიღეს უფალი და დაიწყეს ღვთის მცნებების აღსრულება.

7. "აკურთხევდით წარმართნი ღმერთსა ჩუენსა და სასმენელ ყავთ ხმაი ქებისა მისისაი" - აქ საუბარია ქრისტეს სჯულზე, ქრისტიანობაზე მოქცეულ წარმართებზე, - მათი ხმა, უფლისადმი მიმართული ქების ხმა ყველასათვის სასწაული იქნება. მართლაც, ჩვენ ვიცით, რომ უმრავლესობა ღვთის მადიდებლებისა სწორედ წარმართების შთამომავლები ვართ და არა იუდეველებისა.

8. "რომელმან დადვა სული ჩემი ცხოვრებად და არა სცა ძრვაი ფერხთა ჩემთა" - თავად დადო უფალმა თავისი სული ჩვენთვის, ჩვენი ცხოვნებისთვის. უფალმა ჩემი სული ცხოვრებად, ცხოვრების გზაზე დააყენა და ჩემს ფეხებს ძვრის უფლება არ მისცა, ანუ მივიღე რა სარწმუნოება, მტკიცედ დამაყენა უფალმა სარწმუნოებაზე და ამით ჩემმა სულმა ცხონება მოიპოვაო. აქ დავითი წანასწარმეტყველებს უფლის ჯვარცმისა და ჯვარცმით ადამიანთა გამოხსნისა და ცხოვნების მინიჭებაზე.

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
21.06.2014
ჟურნალი "მწყემსი" (#1899 წ., ##9-10) მედავითნეებს ამგვარ რჩევებს აძლევს:

1. ყველა ეკლესიური სამსახური და ყველა წესი აღასრულე ეკლესიური წესრიგის დაცვით, კრძალულებით და მშვენიერად წაიკითხე და იგალობე აუჩქარებლად. დაიცევ კითხვისა და გალობის დროს ძველი ეკლესიური წესი. უმთავრესად ნუ აჩქარდები, როცა წმინდა ლოცვებს კითხულობ.
27.09.2012
ფსალმუნი 65-ე
გაგრძელება
9. "რამეთუ გამოცადენ ჩუენ, ღმერთო, და გამმახურვენ ჩუენ
13.09.2012
კანონი 1
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
30.08.2012
ფსალმუნი 64-ე
გაგრძელება
64-ე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
30.08.2012
გადაბირების საცთური. ავადმყოფობის დროს ყავარჯნებით გაჭირვებით მივდიოდი ტაძრამდე, ამიტომ შინ ხშირად მსტუმრობდნენ მორწმუნეები.
16.08.2012
ფსალმუნი 64-ე
სამოცდამეოთხე ფსალმუნი არის წინასწარმეტყველება წარმართთა მოქცევის შესახებ, ასევე ფსალმუნში ჩანს იმედი იმისა, რომ უფალი უსჯულოებიდან გამოგვიხსნის
02.08.2012
ფსალმუნი 63-ე
ამოცდამესამე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
19.07.2012
ფსალმუნი 62-ე
გვესაუბრება არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
05.07.2012
წმინდა მამები ბრძანებენ, რომ ქრისტიანი ადამიანი ჯარისკაცივით მუდამ საბრძოლველად უნდა იყოს მზად, რადგან როგორც ერთ-ერთ ლოცვაში წერია: "საფრთხეთა შორის მრავალთა ვვალთ".
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
იმ ქრისტიანულ სასწაულთაგან, რომელნიც დღემდე ხილულად აღესრულება, ერთ-ერთი ნაკურთხი წყლის უხრწნელობა გახლავთ. მორწმუნენი ნაკურთხ წყალს, როგორც სიწმინდეს, წლობით ინახავენ ისე, რომ მას არც ფერი ეცვლება, არც გემო და არც სხვა რამ თვისება.

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı teheccüd namazı nedir cialis viagra satış

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır