"ესმა უფალსა და შემიწყალა მე და უფალი იქმნა მწე ჩემდა"
"ესმა უფალსა და შემიწყალა მე და უფალი იქმნა მწე ჩემდა"
ფსალმუნი XXIX
ოცდამეცხრე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
1. "აღგამაღლო შენ, უფალო, რამეთუ შემივედრე მე და არა ახარე მტერთა ჩემთა ჩემ ზედა" - როგორ შეიძლება ადამიანმა აღამაღლოს უფალი? - თავისი საქმეებით: როდესაც კაცი ღვთივსათნოდ ცხოვრობს, აღასრულებს ღვთის მცნებებს, ის თავისი ცხოვრებით უფლის სახელს აღამაღლებს კაცთა შორის. სწორედ ამას ბრძანებს დავით წინასწარმეტყველი ფსალმუნის ამ მუხლში, შემდეგ კი შეღაღადებს უფალს: ჩემი ძალით არ აღგამაღლო, არამედ იმით, რომ შენ შემივედრე - შემიწყალე. ამით მომეცა ძალა შენი ამაღლებისაო. როდესაც ღვთის სახელს აღვამაღლებთ, ჩვენი ცხოვრებით ღვთის სახელს განვადიდებთ, მტერი - დაცემული, ბოროტი სულები ვერ იხარებენ ჩვენზე.

2. "უფალო ღმერთო ჩემო, ღაღად-ვყავ შენდამი და განვიკურნო" - მართლაც, ვინც შეღაღადებს უფალს ცოდვათა შენდობას, მსწრაფლ განიკურნება ცოდვათაგან. უპირველესად აქ იგულისხმება სულიერი მკურნალობა, შემდეგ კი ხორციელიც.

3. "უფალო, აღმოიყვანე ჯოჯოხეთით სული ჩემი და მიხსენ მე მათგან, რომელნი შთავლენან მღვიმესა"
- ძველი აღთქმის პერიოდში ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში შედიოდა. დავითიც შეღაღადებს უფალს: ამოიყვანე ჩემი და ყველა ღვთის მადიდებელი ადამიანის სული ჯოჯოხეთიდან და მიხსენი დაცემული ანგელოზების ხელიდანო.

4. "უგალობდით უფალსა ღირსნი მისნი და აღუვარებდით სახსენებელსა სიწმინდისა მისისასა"
- როგორც არ უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი, მაინც ვერ შეიქმნება კადნიერი ღვთის წინაშე, მაგრამ ღვთის ღირსად იგულისხმებიან ის ადამიანები, რომლებიც წრფელი გულით შესთხოვენ უფალს შეწევნას და თავიანთი თავი უღირსად მიაჩნიათ. უპირველესი ღირსება ადამიანისა არის საკუთარი უღირსების შეგრძნება. სწორედ ასეთნი უგალობენ უფალს და აღიარებენ "სიწმინდესა მისსა", რადგან ამგვარი მდგომარეობით მაქსიმალურად გრძნობენ ღვთის სიწმინდეს და ცდილობენ მასთან მიახლოებას. ადამიანი ბოლომდე ვერ მიემსგავსება უფალს, მაგრამ ამისკენ უნდა ისწრაფოს.

5. "რამეთუ რისხვაი არს გულისწყრომასა მისსა და ცხოვრებაი არს ნებითა მისითა; მწუხრსა განისუენოს ტირილმან და ცისკარსა სიხარულმან"
- უფალს არ აქვს ვნებები, არ მრიხანებს არავისზე, მაგრამ როდესაც თავისი ცოდვების გამო ადამიანი კარგავს უფალთან სიახლოვეს, თავად წარმოიდგენს უფალს მრისხანედ. როდესაც კაცი ცოდვებით ცხოვრობს, მრისხანება და გულისწყრომა ეწევა, მაგრამ არა ღვთისა; ღვთის სიყვარულს რომ დაკარგავს, უკვე ეს სიყვარული ექცევა სასჯელად, საკუთარ თავზე თავადვე მოიწევს სასჯელს, თავისივე ცოდვები ექნება სასჯელად.

შემდეგ დავითი ბრძანებს: "ცხოვრებაი არს ნებითა მისითა" - ღვთის ნებით ხდება ყოველი ადამიანის ცხონებაო. ფსალმუნის ამ მუხლის ბოლო სიტყვებში ("მწუხრსა განისუენოს ტირილმან და ცისკარსა სიხარულმან") კი შემდეგი იგულისხმება: ვინც ტირილით განისვენებს მწუხრში - ამქვეყნად, ვინც ტირის თავის ცოდვათა გამო, ის ცისკრის სიხარულს - ზეციურ იერუსალიმში საუკუნო აღდგომის სიხარულსა და ნეტარებას მიიღებს.

6. "ხოლო მე ვთქუ განგებულებასა ჩემსა: არა შევიძრა მე უკუნისამდე"
- ჩემი სინანულის გამო საუკუნო აღდგომისა და ღვთის სიყვარულში დამკვიდრების შემდეგ სამარადისოდ აღარ შევიძრაო, - ბრძანებს დავითი, რადგან საუკუნო საცისკრო სიხარულის დამკვიდრების შემდეგ ადამიანში ცოდვილი აზრიც კი აღარ შემოვა.

7. "უფალო, ნებითა შენითა ეც სიკეთესა ჩემსა ძალი; გარემიაქციე პირი შენი ჩემგან და მე შევძრწუნდი" - შენი ნებითაა ის სიკეთეები, რასაც ვაკეთებ და არა ჩემი ძალისხმევით, შენ მაძლევ ამის ძალას, უფალო, მაგრამ თუ შენი მოცემული ძალით მე სიკეთეს არ ვიქმ, დავკარგავ შენს მფარველობას და შეძრწუნებული იქნება სული ჩემიო.

8. "მე შენდამი, უფალო, ხმა-ვყო და ღმრთისა ჩემისა მიმართ ვილოცო" - მხოლოდ შენ გიხმო და შენდამი ვილოცო, უფალო.

9. "რაი-მე სარგებელ არს სისხლთა ჩემთაგან, შთა-თუ-ვიდე მე განსახრწნელსა? მიწამან ნუ აღგიაროსა შენ, ანუ უთხრასა ჭეშმარიტებაი შენი?" - ვერავითარი მიწიერი სიკეთე სარგებელს ვერ მომიტანს, თუ წარვწყმდები და ჯოჯოხეთში ჩავვარდები. განა მიწა აღგიარებს, ხორციელი საქმეები წაგადგება? ჩვენი ხორცი მიწაა. არსებობს მასზე გაცილებით დიდი - ეს არის ჩვენი სული. უპირველესად, სწორედ სულისთვის უნდა იზრუნოს ადამიანმა. ხორცისთვის ყველაფერი რომ შევიძინოთ და სულიერი დავთმოთ, არავითარ სარგებელს არ მოგვიტანს.

10. "ესმა უფალსა და შემიწყალა მე და უფალი იქმნა მწე ჩემდა" - შესაძლოა, ადამიანმა მიწიერი ანგარებით სთხოვოს უფალს, მაგრამ როდესაც სულის ცხონებას ითხოვს, სრულიად გულწრფელია. უფალი ყველა თხოვნას შეიწყნარებს, შეისმენს, მაგრამ თუ სათხოვარი ჩვენი სულისთვის საზიანო იქნება, არ შეგვისრულებს. მაგრამ როდესაც სულის ცხონებას ვევედრებით, აუცილებლად აგვისრულებს, რადგან ეს არასოდეს ავნებს ადამიანს. თუმცა ჩვენი თხოვნა არ უნდა იყოს ერთჯერადი, უფალს განუწყვეტლივ უნდა აღვუვლინოთ ვედრება ჩვენი სულის ცხონებისთვის.

11. "მოაქციე გლოვაი ჩემი სიხარულად ჩემდა; განხეთქე ძაძაი ჩემი და გარეშემარტყ მე სიხარული" - ჩემი გლოვა, სინანული სიხარულად გადამიქციე, უფალო, და ის ძაძა "განხეთქე" - შემომაძარცვე, რომელიც ჩემ გამო მაქვს შემოსილი. ამ ძაძით - სინანულით და შენი წყალობით მოვიპოვებ საუკუნო სიხარულსო. როდესაც ადამიანი ღვთის შეწევნით მოიპოვებს ცხონებას და დაიმკვიდრებს სასუფეველს, აღარ იგლოვებს. ცოდვათა გამო სასარგებლო გლოვაც კი სასუფეველში დამკვიდრების შემდეგ აღარ სჭირდება.

12. "რაითა გიგალობდეს შენ დიდებაი ჩემი და არა შევინანო. უფალო ღმერთო ჩემო, უკუნისამდე აღგიარო შენ" - რომელ დიდებაზეა საუბარი? რომელსაც ცათა სასუფეველში მოიპოვებს ადამიანი. ჩემი დიდება შენ გიგალობდეს, - შეღაღადებს დავითი უფალს, - ცათა სასუფეველს რომ დავიმკვიდრებ, ამ დიდებაში საუკუნოდ გიგალობდე. იქ შენანება-სინანულიც აღარ დამჭირდება, რადგან ცოდვას აღარ ჩავიდენ. უკუნისამდე, დაუსრულებლად გაღიარო, უფალო.

P.S. ფსალმუნის შინაარსი მის სათაურშიც ჩანს - "გალობაი განახლებისა სახლისა დავითისი". ამ სიტყვებში შეიძლება ვიგულისხმოთ, ერთი მხრივ, ღვთის სახლის - ტაძრის აშენება იერუსალიმში, მეორე მხრივ კი ძველი აღთქმის ეკლესიის განახლება და გარდაქმნა ახალი აღთქმის მაცხოვნებელ ეკლესიად.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
21.06.2014
ჟურნალი "მწყემსი" (#1899 წ., ##9-10) მედავითნეებს ამგვარ რჩევებს აძლევს:

1. ყველა ეკლესიური სამსახური და ყველა წესი აღასრულე ეკლესიური წესრიგის დაცვით, კრძალულებით და მშვენიერად წაიკითხე და იგალობე აუჩქარებლად. დაიცევ კითხვისა და გალობის დროს ძველი ეკლესიური წესი. უმთავრესად ნუ აჩქარდები, როცა წმინდა ლოცვებს კითხულობ.
28.02.2013
ფსალმუნი 71-ე
სამოცდამეთერთმეტე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე)
28.02.2013
კანონი 10
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
14.02.2013
ფსალმუნი 70-ე
სამოცდამეათე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
14.02.2013
კანონი 9
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
31.01.2013
ფსალმუნი 70-ე
სამოცდამეათე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე)
31.01.2013
კანონი 8
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
03.01.2013
კანონი 7
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
20.12.2012
ფსალმუნი 69-ე
სამოცდამეცხრე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე).
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
ეს ხატი ბრძანდება ათონზე, კარეესში, წმინდა საბა განწმენდილის  კელიასთან მდებარე ეკლესიაში, რომელიც ქილანდარის მონასტერს ეკუთვნის.

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org