ღირსნი მამანი, რომელნი მოისრნენ სარკინოზთაგან სინასა და რაითას: საბა, ისაია, მოსე და მოწაფე მისი მოსე; იერემია, პავლე, ადამი, სერგი, დომნე, პროკლე, ისააკი, იპატი, მაკარი, მარკოზი, ბენიამინი, ევსევი და ილია (IV-V) - 14 (27) იანვარი
ღირსნი მამანი, რომელნი მოისრნენ სარკინოზთაგან სინასა და რაითას: საბა, ისაია, მოსე და მოწაფე მისი მოსე; იერემია, პავლე, ადამი, სერგი, დომნე, პროკლე, ისააკი, იპატი, მაკარი, მარკოზი, ბენიამინი, ევსევი და ილია (IV-V) - 14 (27) იანვარი
დიდი ხნით ადრე, ვიდრე იმპერატორი იუსტინიანე სინას მთის კალთაზე ციხესიმაგრის მსგავს მონასტერს ააშენებდა წმინდა ეკატერინეს სახელზე, მრავალი მამა მოღვაწეობდა სინას მთის სავანეებსა და მღვიმეებში. ბერები ასკეტური მოსაგრე ცხოვრებით გამოირჩეოდნენ: მთელი კვირის მანძილზე მდუმარებაში იმყოფებოდნენ, ერთმანეთისგან ფარულად მოღვაწეობდნენ და მხოლოდ შაბათსა და კვირას, ღვთისმსახურებაზე ხვდებოდნენ ერთმანეთს; იკვებებოდნენ მცირეოდენი ფინიკითა და წყლით, პურს საერთოდ არ ღებულობდნენ. "და იყვნეს იგინი, ვითარცა ანგელოზნი ღმრთის მსახურებასა შინა და პირნი მათნი ყჳთელ იყვნეს და ჴორცნი მათნი დამჭნარ მარხვითა და ღამის თევითა, რეცა ვითარცა უხორცონი".

312 წელს სინელ მამებს სარკინოზები დაეცნენ, საშინელი ხოცვა-ჟლეტა გააჩაღეს და მრავალი მონაზონი მოსწყვიდეს. ტაძრის მახლობლად მყოფმა ბერებმა, მონასტრის მამასახლის ამბა თეოდულესთან ერთად კოშკს შეაფარეს თავი და მხურვალედ ევედრებოდნენ უფალს შეწევნას. ღმერთმაც წყალობის თვალით მოხედა თავის რჩეულებს და "აჩვენა თავსა ზედა მის მთისასა ცეცხლი ფრიად დიდი, რამეთუ ყოველი იგი მთაჲ კუამოდა, და ცეცხლი აღიწეოდა ვიდრე ცადამდე". სარკინოზები საოცარმა სახილველმა დააფრთხო და გაიქცნენ, "ზოგი აქლემებისა მათისაჲ და საჭურველისა მათისაჲ დაყარეს შიშისაგან ".

ცოცხლად გადარჩენილი მონაზვნები კოშკიდან გამოვიდნენ და იწყეს "სვლად მთასა მას გარემო სენაკებსა მონაზონთასა". ოცდათვრამეტი მოკლული პოვეს, ორიც - მძიმედ დაჭრილი. საშინელი სახილველი იყო მოხუცი, ღვაწლმოსილი ბერების ცხედრები: "რომელსამე თავი მისი ტყავითა ოდენ ეკიდა ქედსა მისსა, და სხუაჲ ყოველადვე ორად განკუეთილ იდვა. და რომელსამე წყლულებათა სიმრავლითა თუალნი წამოცჳვნებულ იყვნეს, და სხუაჲ ჴელით და ფერჴით დაჭრილი იდვა, ვითარცა ჴუნდი". იმედოვნებდნენ, რომ დაჭრილთაგან ერთი - ამბა საბა გადარჩენოდა, მაგრამ თავად იგი ძლიერ წუხდა ამის გამო, "ტიროდა და იგლოვდა და იტყოდა: ვაიმე ცოდვილსა ამას, რომელი არა ღირს ვიქმენ შერაცხად მამათა ჩემთა თანა რომელნი მოსწყვდეს სიყვარულისათვის უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა...ვაჲ მე, რომელმან ვიხილე ნავთსადგური მეუფისაჲ და ვერ შევედ მას შინა". ის მხურვალედ ევედრებოდა უფალს, არ განეშორებინა იმ წმინდა მამებისგან, რომლებიც მისი სახელისათვის სიკვდილის ღირსნი შეიქნენ. ღმერთმა წყალობით მოხედა ბერს და წმინდათა მოწყვეტიდან ოთხი დღის შემდეგ მისი სულიც შეივედრა. "და აღასრულა ღმერთმან მის მიერ რიცხჳ მათი რიცხჳსაებრ წმინდათა ორმეოცთაჲსა".

მეწამული ზღვის პირას იქ სადაც აღთქმულ ქვეყნისკენ მიმავალმა ებრაელებმა თორმეტი წყარო ნახეს, მდებარეობდა რაითის სავანე. აქ დიდი მამები მოღვაწეობდნენ, ისეთი როგორიც იყო მოსე ფარანელი, რომელმაც სამოცდაცამეტი წელი დაყუდებულმა გაატარა და პურს არ ჭამდა, ღამეებს ლოცვაში ატარებდა, ეშმაკებზე ხელმწიფება მოიპოვა. იყო იოსებ აილელი-კაცი სრული და განმსჯელი, რომელსაც ლოცვისას თავიდან ფეხებამდე ცეცხლი მოიცავდა ხოლმე.

მაშინ, როცა სინას მთის სავანე დაარბიეს სარკინოზებმა, ამ მხარეში არაბთა ტომები - აბაშები შეიჭრნენ, მათ ფარანაში 147 კაცი მოკლეს და ქალები და ბავშვები ტყვედ იგდეს. შემდეგ კი მხეცებივით გამოემართნენ რაითას გამაგრებულ ეკლესიისკენ. უღმრთოებმა ტაძარს თავშეფარებულ ბერებამდეც მიაღწიეს: "ვითარცა მჴეცნი მძჳნვარენი რბიოდეს და ჴმობდეს ჴმითა მაღლითა და უშუერითა". მათი ხმა რომ მოესმათ ძმებს თავზარი დაეცა, ზოგი ლოცულობდა და ღმერთს მადლობას სწირავდა, ზოგიც ერთმანეთს ანუგეშებდა. მაშინ მონასტრის წინამძღვარი პავლე შუა ეკლესიაში დადგა, განამტკიცა ძმები, უთხრა, რომ მას მერე რაც მონასტერში მივიდნენ მოკვდნენ საწუთროსთვის, და ზეციური სასუფევლისთვის ზრუნავდნენ, არ გახსოვთ ძმანო საყვარელნო წმინდათა მოწამეობის ამბებს რომ ვიხსენებდით, და ვნატრობდით ქრისტესთვის სისხლის დათხევას, აჰა ჟამი მოიწია და ნუ ვიტყვით უარს ღვთისთვის სიკვდილზე. შევიმოსოთ ძალი ქრისტესი და დავუთმოთ სიკვდილსა. მრავალს სხვა ამგვარს ეუბნებოდა მათ წმინდა მამა, ბოლოს კი საკურთხევლისკენ მიბრუნდა, ზეცად აღაპყრო ხელები და უფალს შემწეობა სთხოვა.

ამასობაში უღმრთოებმა ტაძრის კარებთან მჯდომი იერემია შეიპყრეს და წინამძღვრის ჩვენება მოსთხოვეს. "არა გიჩუენო თქუენ მამასახლისი ჩუენი", - მტკიცედ უპასუხა ბერმა. უსჯულოებმა ხელ-ფეხი შეუკრეს "და დაადგინეს იგი შიშუველი და ესრეთ ესროდეს მას ისრითა, ვიდრემდის აღივსნეს ჴორცნი მისნი". წმინდა იერემია არც განძრეულა, სიხარულით და მადლობით დაითმინა სატანჯველი და მშვიდად შეჰვედრა სული უფალს.
როცა ეს პავლემ იხილა, გამოეყო ძმებს და განაცხადა: "აჰა, ესერა ვარ მე, რომელსა მეძიებთ". უსჯულოებმა ახლა მას მიჰმართეს ცემით და გადამალული განძის ჩაბარება მოსთხოვეს, მაგრამ როცა მიხვდნენ, რომ ვერაფერს მიიღებდნენ, ერთმა მათგანმა მახვილით თავი გაუპო წმინდანს "და დაეცა იგი მკუდარი შემდგომად დიდსა ტანჯვისა".

ამის შემდეგ მეომრები ღრიალით შეიჭრნენ ტაძარში და დაერივნენ წმინდა მამებს: "იწყეს ცემად მათთა მახჳლითა, ვითარცა ვის უნდა: რომელსამე თავი წარჰკუეთეს და რომელიმე ორად განკუეთეს და რომელსამე მახჳლითა ნაწლევნი გამოუსხნიან გარე და რომელსამე მჴარსა ეხეთქნა და ორად განეპო, ვიდრე მკერდამდე, ვიდრემდის ესრთ მოწყვდნეს წმინდანი იგი მამანი ".

უღმრთოებს ძლიერ მოეწონათ ამბა სოლომონის ვაჟი, თხუთმეტი წლის სერგი და გადაწყვიტეს, თან წაეყვანათ იგი. როცა ყრმამ იხილა, რომ "არა მოჰკლავენ მას მოყუასთავე თჳსთა თანა და ეგულების წარყვანებაჲ მისი მათ თანა", ჯერ მწარედ ატირდა, შემდეგ კი ძალა მოიკრიბა, განაგდო შიში, "აღიღო მახჳლი ერთი მათგანისაჲ და უხეთქნა მჴარსა ოდენ ჰაბაშისასა" - სიკვდილის მაძიებელს მტრის განრისხება სურდა. მიაღწია კიდეც თავისას: "ყოველნი განრისხნეს მის ზედა და დაჭრეს იგი მახჳლითა".

როცა ხოცვა-ჟლეტისაგან მოიცალეს, ბარბაროსებმა ტაძრისა და სენაკების ჩხრეკა დაიწყეს - განძს ეძიებდნენ. "არა უწყოდეს უბადრუკთა, ვითარმედ არარაჲ აქუნდა წმინდათა მათ ქვეყანასა ზედა, არამედ ცათა შინა აქუს საფას და სიხარული წარუვალი ქრისტს მიერ უფლისა ჩვენისა". უსჯულოების სისასტიკეს საზღვარი არ ჰქონდა - მათ ტყვედ წასხმული ქალები და ბავშვებიც დახოცეს, მაგრამ თვითონაც საშინელი სასჯელი დაატყდათ თავს - მოყვასთა დასახმარებლად მოსულ ქრისტიანთა ლაშქარს ვერც ერთი მათგანი ვერ გადაურჩა.

ამ დღეს აღსრულებული მამები "მონანი იყვნეს. ღმრთისანი, კეთილნი და რჩეულნი, და ღირს ყვნა იგინი ღმერთმან სიხარულისა სასუფეველისა მისისასა. ვევედრნეთ წმინდათა მათ, რაჲთა ითხოვონ ჩუენთჳს შეწევნაჲ". რაითელ მამათა მკვლელობა 22 დეკემბერს მოხდა, მაგრამ ეკლესიამ სინის მთაზე მოწყვეტილ მამებთან ერთად დააწესა.

სინა-რაითის მამათა მოწყვეტა აღწერა ამ მოვლენების თვითმხილველმა, ეგვიპტელმა ბერმა ამონიოსმა. მსგავსი უბედურება დატრიალებულა ამ მონასტერში ასი წლის შემდეგაც, რაზეც დაღუპვას სასწაულებრივად გადარჩენილმა ნილოს მმარხველმა (ხს. 12 ნოემბერს ) მოგვითხრო.

იხილეთ "კიმენი" I ტ, გვ. -28-44

ხატის წყარო

კონდაკი, ხმა ბ
მსოფლიოსა მის ივლტოდით შფოთისაგან და მყუდროდ საყოფელად მიიცვალენით წამებისა სისხლთა მიერ, ღირსნო მამანო, და მოღვაწებისა შრომითა გვირგვინოსანი ერთბა¬მად გამოსჩნდით მოკარვედ მამათა და მოწამეთა.

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
30.06.2022
იმპერატორ ვესპასიანეს დროს რომში ერთი სენატორი ცხოვრობდა, სახელად ანდრიანე, კაცი სასტიკი, უმოწყალო, და ყოველგვარი ბოროტების შემოქმედი.
29.06.2022
წმინდა მილანი 1874 წელს დაიბადა ბოსნიაში. 1899 წელს დაამთავრა რელევის სემინარია და იმავე წელს ჯერ, დიაკვნად, ხოლო მალევე მღვდლად აკურთხეს.
29.06.2022
წმინდა ფილონიდო დაიბადა დაახლოებით 250 წელს კუნძულ კვიპროსზე. იგი გახლდათ უძველესი ქალაქის კურიონის ეპისკოპოსი, რომლის ნანგრევებიც ლიმასოლის სიახლოვეს არის აღმოჩენილი.
29.06.2022
ჩაებმებოდნენ ქართველნი ფერხულში და "შავლეგოს" სიმღერას დასძახებდნენ: "შავლეგ, შენი შავი ჩოხა, შავლეგო, შავად გაგიხამებია, შავლეგო"...
29.06.2022
წმინდა მოწამენი მანუელი, საბელი და ისმაილი ღვიძლი ძმები იყვნენ და სპარსეთის სამეფოში ცხოვრობდნენ, მამა წარმართი ჰყავდათ, ხოლო დედა - ქრისტიანი,
29.06.2022
ზოგიერთ ხელნაწერში წმინდა მარკოზი წმინდა მოციქულ ბარნაბას ძმისშვილადაა მოხსენიებული.
29.06.2022
მღვდელმოწამე ტიგრიოს ხუცესი და ევტროპიოს წიგნის მკითხველი წმინდა იოანე ოქროპირის თანამედროვენი და მისი სამღვდელო დასის წევრები იყვნენ.
27.06.2022
მათ ბიზანტიური სვინაქსარი მოიხსენიებს. "გრაი" წმინდანის სახელი "მოხუც ქალს" ნიშნავს.
27.06.2022
წმინდა გრიგოლი ვოლოგდის მხარეში დაიბადა XIV საუკუნეში. შემონაზვნების და სამღვდელო ხარისხის მიღების შემდეგ ის ვოლოგდის გაუვალ ტყეებში სამოსაგრეოდ თან წაიყვანა
27.06.2022
წმინდა დულე ცხოვრობდა III-IV საუკუნეების მიჯნაზე. მისი მშობლები კილიკიის ქალაქ პრეტორიადაში ცნობილი ხალხი იყო, თავიანთი კეთილშობილებით და შვილიც ღვთის რწმენით გაზარდეს.
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
ახალციხელი ძმები სულითაც ძლიერნი იყვნენ
ჩაებმებოდნენ ქართველნი ფერხულში და "შავლეგოს" სიმღერას დასძახებდნენ: "შავლეგ, შენი შავი ჩოხა, შავლეგო, შავად გაგიხამებია, შავლეგო"... მარტო ფერხულში კი არა, საფიხვნოში, სუფრაზე, ლხინსა თუ ჭირში ისმოდა შალვა ახალციხელის ამბავი.

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri