ნუ მომაკლებ, ღმერთო, შენს მიუწვდომელ სიმართლეს!
ნუ მომაკლებ, ღმერთო, შენს მიუწვდომელ სიმართლეს!
"მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენთა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა" (ფს. 50-3). შემიწყალე მე, ღმერთო, შენი სულგრძელებითა და კაცთმოყვარეობით, რადგან თითოეული მოკვდავის არსებობა, ხსნა და გადარჩენა მხოლოდ შენ ხარ, წმინდაო. დამიფარე მე, ღმერთო, შენი უყუედრელი, მარადმომდინარე მფარველობით, რადგან ყოველი სულიერის ნუგეში შენშია მხოლოდ. ნუ მომაკლებ მე, ღმერთო, შენს მიუწვდომელ სიმართლეს, რადგან ვერავინ შესწვდება მას თავისი ცხოვრებით, თუ არა შენი წყალობა, რომელიც მოახედებს მას ჩვენკენ.

სად და რაშია ადამიანის სიმართლე, ცხოვრება და დიდება? შენ მიერ შეწყნარებასა და წყალობაში, უფალო, რადგან სული, რომელმაც შეიცნო თავისი რაობა, გამუდმებით ღაღადებს: "აღხოცე უსჯულოება ჩემი, უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე" (ფს. 50-4). რაში ვლინდება სულის სიწმინდე? არათუ თავის თავში არსებულ სისუფთავეში, არამედ საკუთარი უღირსების განცდით ჩაღრმავებულ სინანულში.

დამწუხრებული სული ტკივილითა და იმედით აღმოთქვამს: "აღხოცე უსჯულოება ჩემი", ნუგეშითა და ლმობიერებით მოხედე, უფალო, ჩემს უღირსებას, რადგან მხოლოდ შენი წყალობითაა შესაძლებელი განწმენდა ჩემი. შენს კაცთმოყვარეობასა და სიკეთეშია, ღმერთო, დაფარული ჩემი დიდება, რადგან სადაც და როგორც იცხოვრა ჩემმა სულმა, შენს გულმოწყალებას ვერსად დაეფარა, ხშირად მსურველი მიმალვისა ცოდვიანობით. როცა სიკეთით ვცხოვრობ, მოწყალებაა და როცა ცოდვაში ვარ, კვლავ შეწევნაა შენი. მხოლოდ შენს სიყვარულს, წყალობით გამოვლენილს და ასევე დაფარულს, ძალუძს ხსნა ჩემი, რადგან განსაცდელში დანახული, ამოცნობილი ღვთის სიყვარული გონიერი სულისთვის განწმენდისა და განახლების საწინდარია. აღმადგინე, გამათავისუფლე და შემიწყალე მე, უფალო, იმ სიწმინდითა და უბრალოებით, როგორი წმინდაც დამბადე. გულისხმიერი, წრფელი სინანულით შენ წინაშე, უფალო, აღიარებულ "ცოდვათაგან უცხო მყავ მე". ღმერთო, შენ მიერ შევიცანი, შევიცვალე ჩემი ცოდვილი ბუნება. მწუხარებით აღმოვთქვამ შენ წინაშე: "რამეთუ უსჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის" (ფ. 50-5). მარად შემცოდეა ჩემი სული შენ წინაშე, სად და ვისთან ვეძებო შეწყალება, თუ არა კვლავ შენს ნუგეშსა და სახიერებაში? ჩემი დამძიმებული, ცოდვილი სულით მიმიღე შენს წიაღში, რადგან ძლიერი განცდა სულის ტკივილებისა კადნიერს მხდის ამ სიტყვების შენ წინაშე წარმოთქმისა. შეგცოდე რა შენ, ღმერთო, შევცოდე ჩემს ბუნებას, რაც ერთი და საერთოა ჩემი მოდგმისთვის, ამისთვის არათუ გამართლებას ვეძებ და ვითხოვ, არამედ შენს გულმოწყალებას ვავედრებ ჩემს სულს, სინანულის ცრემლით სინდისის მიერ გამოტანილი განაჩენი შემიმსუბუქე და მომეცი ძალა, "ვსძლო სჯასა შენსა". ყოველი ცოდვის ბოლო და სამართლიანი განაჩენი სინანულის გარეშე სიკვდილია, ამიტომ, ღმერთო, შემიწყალე მე, "რათა განვმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ვსძლო სჯასა შენსა" (ეს. 50-6).

უფალო, რომ შეგცოდებდი, დედის მუცელშივე ჩემი ყოფნისას იცოდი, რადგან კაცთა მოდგმამ სამოთხეში თქვა უარი შენზე და აირჩია ცოდვის მძიმე გზა, მეც ამ ცოდვილი ბუნების შვილი ვარ შობამდე და შობისთანავე, "რამეთუ ესერა უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან" (ფს. 50-8). რაც კი სიკეთე და სათნოება მაბადია, შენგანაა, ეს სინანულიც, გულიდან გადმოღვრილი ცრემლის საიდუმლოც, შენია. შემიყვარე მე, როგორც მძებნელი შენი დაფარული, მიუწვდომელი მადლის სიღრმეებისა, ამისთვის ვსასოებ: "მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე" (ფს. 50-9). შენი მწამს და შენზე ვსასოებ, ღმერთო, რადგან მხოლოდ შენ, ერთადერთს, ძალგიძს თოვლივით გაასპეტაკო სიბნელითა და ვნების სიშავით დაბურული ჩემი სული, რომელშიც დავანებული ანგელოზნი გალობითა და სიხარულით აღავსებენ მას: "მასმინე მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი" (ფს. 50-10). მაშინ გაიხარებს შენი სიმაღლითა და სიდიადით დამდაბლებული ჩემი ცოდვილი სული, რომელიც, როგორც ძუალი საყრდენი ხორცისა, იმგვარად დაედება საყრდენად შენ მიერ ბოძებულ თითოეულ სიკეთესა და წყლობას.

უფალო, "გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი ახოცენ" (ფს. 50-11). ყოველი არაწმიდების შობის ადგილი გულია და სული წრფელი მანამ ვერ იქნება, სანამ გული არ განთავისუფლდება ვნებისა და ცოდვისაგან, ამიტომ კვლავ შენს მოწყალებას ვავედრებ მათ: "გული წმიდა დაბადე ჩემთანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა" (ფს. 50-12). შენს მადლმოსილ შემწყნარებელ ხელს ნუ აიღებ ჩემგან, ღმერთო, ნუ განმარიდებ და მომკვეთ, როგორც უნაყოფო ხეს, "ნუ განმაგდებ ჩემგან" (ფს. 50-13). ერთადერთი ნამდვილი სიხარული, რაც კი მაბადია ამქვეყნად, შენ ხარ და შენით არის, ღმერთო, ნუ მომაკლებ, დამიბრუნე შენთან ერთობის მაცოცხლებელი, მასაზრდოებელი, მანუგეშებელი სიხარული. შენი დიდებული სულით აღმბეჭდე და განმამტკიცე.

ჭეშმარიტო მსაჯულო, მწყალობელო ყოველთა შეწყალებულთაო, მომმადლე მე ბაგე მადიდებელი შენი, რომ ჩემი გული ნეტარებდეს იმ სიტყვის ძალით, რომელიც შენს საკურთხებლად წარმოითქმება ჩემ მიერ: "უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა" (ფს. 50-18). საძაგელია შენთვის ყოველი შესაწირი, რასაც "სული შემუსვრილი და გული შემუსვრილი" არ უდევს საფუძვლად. მხოლოდ სიმდაბლით, საკუთარი უღირსების შეგრძნებით, ცოდვის განცდით მის მარწუხებში სინანულით გამოწურულ ცრემლს შეუძლია მსხვერპლად შეეწიროს შენს სახელს, ღმერთო: "მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწუველი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი" (ფს. 50-21).

როცა დამდაბლებული გულის საკურთხეველში წმინდათაწმინდა ტრაპეზზე მსხვერპლად დაიდება უფლის სიყვარული, მაშინ იხარებს ჩემი ცოდვილი სული შენში, უფალო, სამარადისოდ.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
17.11.2021
გაზეთში "ბახტრიონი" (1922,N20) ალექსანდრე ლეონიძე დიმიტრი ყიფიანის სტავროპოლში ყოფნის პერიოდს ამგვარად აღწერს:
01.11.2021

აწ და მარადის მხურვალედ ვევედრები ყოვლადწმიდა სამებას, რათა მან ყოვლისშემძლებელმან,

21.03.2020
გვესაუბრება იტრიის ღვთისმშობლის მამათა მონასტრის წინამძღვარი, სქემმღვდელმონაზონი საბა(ნატროშვილი):
სულიერად აზროვნების, მოვლენების სულიერად ხედვის
31.12.2019
თეოლოგი გიორგი თოდუა, პროექტის - "ბიბლია განმარტებებით" კონსულტანტი:
"ფს. 22.6-ის ("წყალობაი შენი, უფალო,
19.12.2019
თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია და ჩვენ მას ვთხო­ვეთ ნა­წყვე­ტე­ბის შე­სა­ხებ ესა­უბ­რა.
31.07.2019
გამარჯობა, ჩვენო მამაო. მთელი ფერეიდნელ ქართველებისგან მოგესალმებით და გიკითხავთ.
12.04.2019
დედა იოანა (სამანიშვილი) მეუფე ანტონის ყოფილი მეუღლეა. გთავაზობთ წერილს, რომელიც მან რუსთავი 2-ის ცილსმწამებლური სიუჟეტის საპასუხოდ დაწერა:
25.02.2019
ბერი ერმოლაოსი (ჭეჟია):

ათონზე ბერული ცხოვრების ორი ფორმაა, ბერთა ნაწილი მონასტრებში ცხოვრობს,
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს:
მართლაც და, რა არის მარხვა, თუ არა გვირგვინი გმირობისა, საფუძველი ჯილდოსი და გზა ცხოვნებისა?

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri