ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სიაში კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ი­ღეს
ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სიაში კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ი­ღეს
ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სი­ის წი­ნამ­ძღვა­რის დე­კა­ნოზ თე­ო­დო­რე გიგ­ნა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ი­ღეს და შე­საძ­ლოა, კი­დევ შე­მო­ი­ღონ. მისი თქმით, მსა­ხუ­რე­ბე­ბი შეს­რულ­დე­ბა დი­ლით და სა­ღა­მოს, შე­სა­ბა­მი­სად, მრევ­ლიც გა­ი­ყო­ფა და მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იქ­ნე­ბა ნაკ­ლე­ბი.

"მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ გან­საც­დე­ლი კვლავ მძვინ­ვა­რებს მთელ მსოფ­ლი­ო­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, მთე­ლი მსოფ­ლიო, მათ შო­რის ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა და რა თქმა უნდა, ეკ­ლე­სი­აც კვლავ ამ გა­მოწ­ვე­ვის წი­ნა­შე ვდგა­ვართ. ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი ვა­ლია, რომ ვი­თა­ნამ­შრომ­ლოთ, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ვსა­უბ­რობ ეკ­ლე­სი­ა­ზე, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, ჩვენს ხალ­ხთან და ერ­თგვა­რად ორ ფრონტზე გვი­წევს ბრძო­ლა: ერთი მხრივ, ვუ­ერ­თგუ­ლოთ ჩვენს სარ­წმუ­ნო­ე­ბას და ჩვენ­თვის და მთე­ლი ერის­თვის ვი­ყოთ გამ­ტა­რი ცო­ცხა­ლი ღმერ­თის ღვთა­ებ­რი­ვი ენერ­გი­ე­ბი­სა, რო­მე­ლიც არის სა­კურ­ნე­ბე­ლი და გა­დამ­რჩე­ნე­ლი ყო­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა და მთე­ლი ერი­სა, ხოლო მე­ო­რე მხრივ, ადა­მი­ა­ნურ სიბ­რტყე­ში გა­მო­ვი­ჩი­ნოთ მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და ვი­თა­ნამ­შრომ­ლოთ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერს აკე­თებს იმის­თვის, რომ ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა რაც შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბად და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი გა­მო­ვი­დეს ამ მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან. ჩვენ გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ვი­ტა­ნეთ ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში, რო­მელ­თა შე­სა­ხებ ადრე გან­ვა­ცხა­დეთ და რო­მელ­თა გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა უკვე და­ვი­წყეთ.

ჩვენც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად ვუდ­გე­ბით და გარ­და ამი­სა, მდგო­მა­რე­ო­ბის ცვლი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით შე­მო­ვი­ტანთ ახალ-ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ებს ჩვენს ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში. ერთ-ერთი, რაც გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ გა­ვა­კე­თოთ არის ის, რომ ლი­ტურ­გი­ე­ბი ყო­ველ დღეა და ვცდი­ლობთ, რომ გავ­ყოთ ეს მსა­ხუ­რე­ბე­ბი [სა­უ­ბა­რია ყო­ველ­დღი­უ­რი პირ­ველ­შე­წი­რუ­ლი ლი­ტურ­გი­ე­ბის დილა-სა­ღა­მოს აღ­სრუ­ლე­ბა­ზე]. გვაქვს ორი მოქ­მე­დი ტა­ძა­რი, მსა­ხუ­რე­ბე­ბი იქ­ნე­ბა დი­ლით და სა­ღა­მოს, შე­სა­ბა­მი­სად, მრევ­ლიც გა­ი­ყო­ფა და მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იქ­ნე­ბა ნაკ­ლე­ბი. და იგი­ვე წე­სით, გა­რეთ დგო­მით, თითო-თი­თოდ, გა­რეთ, მაგ­რამ ნაკ­ლე­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ი­ღე­ბენ წირ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. ეს ეხე­ბა ყვე­ლა დღეს, მათ შო­რის კვი­რა­საც.

გარ­და ამი­სა, გვა­ხა­რებს ის, რომ ჩვე­ნი მრევ­ლი მარ­თლაც რო­გორც ღვიძ­ლი შვილ­ნი მსოფ­ლი­ოს და სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სი­ი­სა გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით და მათი ინი­ცი­ა­ტი­ვაა ის, რა­საც ახლა გა­ვაჟ­ღე­რებ: მათ გა­და­წყვი­ტეს, რომ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნულ ცენ­ტრს თა­ნად­გო­მა გა­მო­უ­ცხა­დონ და ეს თა­ნად­გო­მა ვლინ­დე­ბა 10 000 ლა­რის ოდე­ნო­ბის დახ­მა­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც, რა თქმა უნდა, ზღვა­ში წვე­თია, მაგ­რამ გვა­ხა­რებს, რომ მრევ­ლში ის სუ­ლის­კვე­თე­ბაა გა­ცო­ცხლე­ბუ­ლი, რომ­ლიც ზო­გა­დად უნდა იყოს ეკ­ლე­სი­ა­ში - რო­დე­საც გან­საც­დე­ლის ჟამს ერი და ბერი ერ­თმა­ნე­თის თა­ნად­გო­მას გა­მო­ხა­ტავს და ეს არის სული ეკ­ლე­სი­ი­სა და ჩვე­ნი ტა­ძა­რი, რო­გორც ცო­ცხა­ლი უჯრე­დი ჩვე­ნი დედა ეკ­ლე­სი­ი­სა, სწო­რედ ამ სუ­ლის­კვე­თე­ბას ავ­ლენს.

ასე­ვე მა­ხა­რებს ისიც, რომ ჩვე­ნი ტაძ­რის ერთ-ერთი ღვთის­მსა­ხუ­რი, მღვდე­ლი საბა თა­ვა­ძე, ოჯახ­თან შე­თან­ხმე­ბით, ვიდ­რე ეს გან­საც­დე­ლია და ვიდ­რე ეს უმ­ძი­მე­სი პრობ­ლე­მა მოგ­ვარ­დე­ბა, და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის­თვის გა­ი­ღებს სა­კუ­თარ მან­ქა­ნას, რო­მე­ლიც იმ დრომ­დე, იმ ბოლო დღემ­დე იქ­ნე­ბა ამ ცენ­ტრის სა­კუთ­რე­ბა­ში ნე­ბის­მი­ე­რი მოხ­მა­რე­ბი­სათ­ვის, სა­ნამ ეს პრობ­ლე­მა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში იარ­სე­ბებს. იმე­დი მაქვს, რომ უფ­ლის შე­წევ­ნით, მტკი­ცე რწმე­ნით, ჩვე­ნი გან­კა­ცე­ბუ­ლი ღმერ­თის, იესო ქრის­ტე­სა და ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო­სად­მი ერ­თგუ­ლე­ბით, ერ­თო­ბით გა­მო­ვალთ ამ უმ­ძი­მე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან", - ნათ­ქვა­მია დე­კა­ნო­ზის მი­მარ­თვა­ში, რო­მელ­საც ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის სამ­რევ­ლოს სა­ხე­ლით ავ­რცე­ლებს.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
09.07.2020
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თვალყურს ადევნებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აია-სოფიას,
03.07.2020
30 ივნისს, მოწამე შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს, ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში, ტიმოთესუბნის ღვთისმშობლის მიძინების მამათა მონასტერში
02.07.2020
ვებ გვერდზე Reginfo.ge ვკითხულობთ, რომ სოფელ უდეში მოღვაწე სასულიერო პირმა, არქიმანდრიტმა გრიგოლ ქურციკიძემ
02.07.2020
ვარკეთილის მესამე მასივში, კალაუბნის ქუჩის ბოლოში, მდებარეობს მთავარანგელოზთა სახელობის მშენებარე ტაძარი. 2014 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის
26.06.2020
წლების წინ გატყობინებდით, რომ ქარელის რაიონის  სოფელ ლეთეთში მდებარე ღვთისმშობლის შობის სახელობის უძველესი ტაძარი
09.06.2020
უკვე ტრადიციად იქცა მასმედიის ზოგიერთი საშუალების მხრიდან საპატრიარქოზე, სინოდსა და სამღვდელოებაზე თავდასხმები
08.06.2020
მე, შირვან ალიევი, ეთნიკური აზერბაიჯანელი, თელავის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქე, სოფელ ყარაჯლის მცხოვრები, სპციალობით ისტორიკოს - ფილოლოგი
05.06.2020
ორშაბათიდან, 8 ივნისიდან, "ბიბლიის განმარტებების" მე-10 ტომს შეიძენს მკითხველი გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად.
01.06.2020
"ჩვენო სამშობლოვ, წმიდა ნინო ცამ მოგივლინა,
29.05.2020
მიმდინარე წლის 28 მაისს მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის საეპისკოპოსო რეზიდენციაში შედგა შეხვედრა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოს გიორგის(ჯამდელიანი),
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
მეფე ბაგრატ IV-მ არაერთი წერილი მისწერა ანტიოქიაში, შავ მთაზე, წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, მეფესთან ერთად საქართველოს მღვდელმთავარნიც ევედრებოდნენ ღირს მამას სამშობლოში დაბრუნებას. ბაგრატის ბოლო წერილში ჩანდა, რომ ეჭვი ღრღნიდა მეფეს: