ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სიაში კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ი­ღეს
ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სიაში კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ი­ღეს
ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სი­ის წი­ნამ­ძღვა­რის დე­კა­ნოზ თე­ო­დო­რე გიგ­ნა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ი­ღეს და შე­საძ­ლოა, კი­დევ შე­მო­ი­ღონ. მისი თქმით, მსა­ხუ­რე­ბე­ბი შეს­რულ­დე­ბა დი­ლით და სა­ღა­მოს, შე­სა­ბა­მი­სად, მრევ­ლიც გა­ი­ყო­ფა და მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იქ­ნე­ბა ნაკ­ლე­ბი.

"მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ გან­საც­დე­ლი კვლავ მძვინ­ვა­რებს მთელ მსოფ­ლი­ო­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, მთე­ლი მსოფ­ლიო, მათ შო­რის ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა და რა თქმა უნდა, ეკ­ლე­სი­აც კვლავ ამ გა­მოწ­ვე­ვის წი­ნა­შე ვდგა­ვართ. ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი ვა­ლია, რომ ვი­თა­ნამ­შრომ­ლოთ, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ვსა­უბ­რობ ეკ­ლე­სი­ა­ზე, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, ჩვენს ხალ­ხთან და ერ­თგვა­რად ორ ფრონტზე გვი­წევს ბრძო­ლა: ერთი მხრივ, ვუ­ერ­თგუ­ლოთ ჩვენს სარ­წმუ­ნო­ე­ბას და ჩვენ­თვის და მთე­ლი ერის­თვის ვი­ყოთ გამ­ტა­რი ცო­ცხა­ლი ღმერ­თის ღვთა­ებ­რი­ვი ენერ­გი­ე­ბი­სა, რო­მე­ლიც არის სა­კურ­ნე­ბე­ლი და გა­დამ­რჩე­ნე­ლი ყო­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა და მთე­ლი ერი­სა, ხოლო მე­ო­რე მხრივ, ადა­მი­ა­ნურ სიბ­რტყე­ში გა­მო­ვი­ჩი­ნოთ მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და ვი­თა­ნამ­შრომ­ლოთ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერს აკე­თებს იმის­თვის, რომ ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა რაც შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბად და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი გა­მო­ვი­დეს ამ მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან. ჩვენ გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი შე­მო­ვი­ტა­ნეთ ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში, რო­მელ­თა შე­სა­ხებ ადრე გან­ვა­ცხა­დეთ და რო­მელ­თა გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა უკვე და­ვი­წყეთ.

ჩვენც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად ვუდ­გე­ბით და გარ­და ამი­სა, მდგო­მა­რე­ო­ბის ცვლი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით შე­მო­ვი­ტანთ ახალ-ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ებს ჩვენს ღვთის­მსა­ხუ­რე­ბა­ში. ერთ-ერთი, რაც გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ გა­ვა­კე­თოთ არის ის, რომ ლი­ტურ­გი­ე­ბი ყო­ველ დღეა და ვცდი­ლობთ, რომ გავ­ყოთ ეს მსა­ხუ­რე­ბე­ბი [სა­უ­ბა­რია ყო­ველ­დღი­უ­რი პირ­ველ­შე­წი­რუ­ლი ლი­ტურ­გი­ე­ბის დილა-სა­ღა­მოს აღ­სრუ­ლე­ბა­ზე]. გვაქვს ორი მოქ­მე­დი ტა­ძა­რი, მსა­ხუ­რე­ბე­ბი იქ­ნე­ბა დი­ლით და სა­ღა­მოს, შე­სა­ბა­მი­სად, მრევ­ლიც გა­ი­ყო­ფა და მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იქ­ნე­ბა ნაკ­ლე­ბი. და იგი­ვე წე­სით, გა­რეთ დგო­მით, თითო-თი­თოდ, გა­რეთ, მაგ­რამ ნაკ­ლე­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ი­ღე­ბენ წირ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. ეს ეხე­ბა ყვე­ლა დღეს, მათ შო­რის კვი­რა­საც.

გარ­და ამი­სა, გვა­ხა­რებს ის, რომ ჩვე­ნი მრევ­ლი მარ­თლაც რო­გორც ღვიძ­ლი შვილ­ნი მსოფ­ლი­ოს და სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სი­ი­სა გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით და მათი ინი­ცი­ა­ტი­ვაა ის, რა­საც ახლა გა­ვაჟ­ღე­რებ: მათ გა­და­წყვი­ტეს, რომ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნულ ცენ­ტრს თა­ნად­გო­მა გა­მო­უ­ცხა­დონ და ეს თა­ნად­გო­მა ვლინ­დე­ბა 10 000 ლა­რის ოდე­ნო­ბის დახ­მა­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც, რა თქმა უნდა, ზღვა­ში წვე­თია, მაგ­რამ გვა­ხა­რებს, რომ მრევ­ლში ის სუ­ლის­კვე­თე­ბაა გა­ცო­ცხლე­ბუ­ლი, რომ­ლიც ზო­გა­დად უნდა იყოს ეკ­ლე­სი­ა­ში - რო­დე­საც გან­საც­დე­ლის ჟამს ერი და ბერი ერ­თმა­ნე­თის თა­ნად­გო­მას გა­მო­ხა­ტავს და ეს არის სული ეკ­ლე­სი­ი­სა და ჩვე­ნი ტა­ძა­რი, რო­გორც ცო­ცხა­ლი უჯრე­დი ჩვე­ნი დედა ეკ­ლე­სი­ი­სა, სწო­რედ ამ სუ­ლის­კვე­თე­ბას ავ­ლენს.

ასე­ვე მა­ხა­რებს ისიც, რომ ჩვე­ნი ტაძ­რის ერთ-ერთი ღვთის­მსა­ხუ­რი, მღვდე­ლი საბა თა­ვა­ძე, ოჯახ­თან შე­თან­ხმე­ბით, ვიდ­რე ეს გან­საც­დე­ლია და ვიდ­რე ეს უმ­ძი­მე­სი პრობ­ლე­მა მოგ­ვარ­დე­ბა, და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის­თვის გა­ი­ღებს სა­კუ­თარ მან­ქა­ნას, რო­მე­ლიც იმ დრომ­დე, იმ ბოლო დღემ­დე იქ­ნე­ბა ამ ცენ­ტრის სა­კუთ­რე­ბა­ში ნე­ბის­მი­ე­რი მოხ­მა­რე­ბი­სათ­ვის, სა­ნამ ეს პრობ­ლე­მა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში იარ­სე­ბებს. იმე­დი მაქვს, რომ უფ­ლის შე­წევ­ნით, მტკი­ცე რწმე­ნით, ჩვე­ნი გან­კა­ცე­ბუ­ლი ღმერ­თის, იესო ქრის­ტე­სა და ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო­სად­მი ერ­თგუ­ლე­ბით, ერ­თო­ბით გა­მო­ვალთ ამ უმ­ძი­მე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან", - ნათ­ქვა­მია დე­კა­ნო­ზის მი­მარ­თვა­ში, რო­მელ­საც ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის სამ­რევ­ლოს სა­ხე­ლით ავ­რცე­ლებს.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
26.03.2020
იერუსალიმის მაცხოვრის აღდგომის ტაძარი რამდენიმე საათის წინ დაიკეტა კორონავირუსული პანდემიის გამო.
25.03.2020
ახალ კორონა ვირუსთან დაკავშირებით ამჟამად არსებული სიტუაცია, როგორც ამბობენ, უფრო გამწვავდება.
24.03.2020
მეგობრებო, "კარიბჭის" მკითხველმა უკვე იცის, რომ სურამისა და ხაშურის ეპარქიის მღვდელმთავრის - მეუფე სვიმეონის კურთხევით, ხაშურში,
24.03.2020
"მარნეულში წირვა-ლოცვა და ყველა ღვთისმსახურება აუცილებლად ჩატარდება", - განაცხადა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა
17.03.2020
17 მარტს, 13:00 საათზე, სამების საკათედრო ტაძრიდან სასულიერო პირები ქალაქის ცენტრალური ქუჩებისკენ დაიძვრებიან და მას აკურთხებენ.
17.03.2020
(14.03. 2020)

როგორც ცნობილია, კორონა ვირუსის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო,
12.03.2020
იწყება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის მიერ ახალდაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვის
12.02.2020
ღვთის შეწევნით, პირველად ათონის წმინდა მთას 2010 წელს, მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულზე, 28 აგვისტოს ვესტუმრეთ.
24.01.2020
22 იანვარს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიხსნა დეკანოზ დიმიტრი სუხიტაშვილის გამოფენა "ნიჟარების ჰარმონია".
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
საქართველოს ეკლესია სამოციქულოა. გადმოცემის მიხედვით, სულთმოფენობის შემდგომ, როცა მოციქულებმა წილი ჰყარეს და სხვადასხვა ქვეყანაში წავიდნენ საქადაგებლად, საქართველო ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს ერგო