დაუჯდომელი საგალობელი ღირსისა მამისა ჩვენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა აღმსარებელისა და სალოსისა
დაუჯდომელი საგალობელი ღირსისა მამისა ჩვენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა აღმსარებელისა და სალოსისა
დაუჯდომელის ტექსტის შემდგენელი მონაზონი პარასკევა (როსტიაშვილი)

ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.

დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (12-გზის).

მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ მეუფესა ჩვენსა ღმერთსა;

მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრეთ ქრისტესა მეუფესა ღმერთსა ჩვენსა;

მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა მეუფესა და ღმერთსა ჩვენსა;

მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განჰმართლდე სიტყვათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა. რამეთუ ესერა უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან, რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე, მასხურო მე უსუპითა და განმწმიდე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცნენ. მიხსენ მე სისხლთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკუეთუმცა გენება მსხვერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხნი არა გთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემუსვრილი, გული შემუსვრილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღაშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა, შესაწირავი და ყოვლად დასაწუელი; მაშინ შესწირენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ალილუია ( 3-გზის)

ტროპარი

ყოველთა სენთა საკურებლად, შეცოდებულთა სულთა გამომხსნელად, ყოველი ბოროტების შემმუსვრელად და შემაკავებლად გამოჩნდი, ღმერთშემოსილო ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო. ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

კონდაკი 1

გაქებთ შენ, საყვარელო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო, ზესთამბრძოლო, საკვირველთმომქმედო, და მრავალითა სათნოებითა შემკულო. ყოველთა ჭირთაგან გაგვათავისუფლე ჩვენ. რათა დაუცხრომელად გადიდებდეთ შენ.

იკოსი1

უფალმა გამოგირჩია და მოგმადლა ნიჭი საღმრთოისა ცხოვრებისა ანგელოზებრივი სახითა, გამოგაჩინა ქრისტემან ღმერთმან ჩვენმან და გვასწავლა შენდამი გალობა ესრეთ:

გიხაროდენ, დედის მუცლიდანვე გამორჩეულო;

გიხაროდენ, ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა მიერ შეყვარებულო;

გიხაროდენ, ქვეყანასა ზედა დამცრობითა ზეცათა სოფლად აღწეულო;

გიხაროდენ, სრულო სიკეთეო;

გიხაროდენ, ყოველთა სნეულებათა განმქარვებელო;

გიხაროდენ, ბრძენო მრჩეველო ივერიის წმინდა ეკლესიისა და მფარველო ჩვენი ერისაო.

გიხაროდენ ღირსო მამაო გაბრიელ აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 2

შენგან მომდინარე კურნების მხილველნი, სულითა და გულით ვნათლდებით და ვადიდებთ ქრისტესა ღმერთსა, რომელსაცა დაუცხრომელად ევედრები ჩვენ ყოველთათვის: ალილუია.

იკოსი 2

გულისხმაჰყოფდი რა გონებამიუწვდომელსა წმიდასა სამებასა, მართლმადიდებელი სარწმუნოების აღმსარებელი და მცველი, მტკიცედ ამხელდი უგუნურთა ბრმა თაყვანისცემას კერპთათვის. ამისთვისცა გიღაღადებთ ესრეთ:

გიხაროდენ, დიდებულო სვეტო ღმრთისმსახურებისაო;

გიხაროდენ, მართლმადიდებლობისა სიმტკიცეო;

გიხაროდენ, ეშმაკეულისა კერპისა დამწველო;

გიხაროდენ, ცეცხლოვან სიტყვათა ნაკადულო;

გიხაროდენ, სამწყსოისა შენისა კეთილად დამწყსველო;

გიხაროდენ, ყოველთა შემწედ და მეოხად მყოფელო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 3

სათნოებათა ჭურო რჩეულო, რომელმანცა სიყვარულისათვის უფლისა ყველაზე მძიმე ღვაწლი იტვირთე და ქრისტესთვის სალოსობა შეიმოსე, ქვესოფლისა დათმობითა ზე სოფელი მომიმუშაკე, ღვთისსათნო სიმდაბლის საოცარ მაგალითად და შემწედ გამოჩნდი ყოველთათვის. ალილუია.

იკოსი 3

ლოცვითა შენითა, გულისმიერითა, შეცდომილნი მოაქციე და გზაი ცხოვნებისა აჩვენე, ლამპარი მართლმადიდებლობისა აღუნთენ და სარწმუნოებაში განამტკიცენ. სიყვარულითა შენით ძლეულნი გიღაღადებთ ესრეთ:

გიხაროდენ, დაცემული ერისათვის ცრემლით მლოცველო;

გიხაროდენ, უღმრთოთაგან შეიწროებულო;

გიხაროდენ, მოყვასისა იმედო და სიხარულო;

გიხაროდენ, უბიწოო და საჩინოო სანთელო;

გიხაროდენ, ჭეშმარიტად გლახაკო სულითა;

გიხაროდენ, ყოველთაგან შეყვარებულო ლამპარო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 4

შემაშფოთებს მე სიმწირე გონებისა ჩემისა, რამეთუ უღირსად ვაქებ ღვთაებრივითა ცეცხლითა გაბრწყინვებულსა საკვირველთმოქმედებასა შენსა, ღირსო მამაო გაბრიელ, და არცა სხვათა ძალუძთ ცხოვრებისა შენისა აღწერა, რამეთუ დაჰფარე ღვაწლი ყოველი, სიყვარულისათვის ქრისტესი. ამისთვისცა საკვირველსა და დიდებულსა ღმერთსა ესრეთ ვუგალობთ, ალილუია.

იკოსი 4

განმდევნელო ეშმაკურისა ბოროტებისაო და დამნერგველო ღვთაებრივისა სახიერებისაო. სიტყვითა სიყვარულისათა მოყვასთა გამომზრდელო და მწყურვალთა დამარწყულებელო. ახლობელთაც და შორეულთაც ესმათ სასწაულთმოქმედებათა შენთა დიდება, რამეთუ მსწრაფლ შეეწევი გაჭირვებაში მყოფთ და იხსნი ყოველთა შენდამი მთხოვნელთა.

გიხაროდენ, მოციქულთა მოშურნეო;

გიხაროდენ, განმაქარვებელო მწუხარებისაო;

გიხაროდენ, უსამართლოდ მსჯავრდებულთა შემწეო;

გიხაროდენ, კეთილ საქმეთა ჩვევებისა დამნერგველო;

გიხაროდენ, ქრისტეს მცნებათა დამმარხველო;

გიხაროდენ, ცოცხლივ უფლის მძიმე ჯვარზედ დამსჭვალულო;

გიხაროდენ, საუნჯეო დაფარულო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 5

ქადაგო ჭეშმარიტებისაო და მრავალთა ჭირთა დამთმენელო, რამეთუ საპყრობილეშიც არა დასცხრებოდი ლოცვითა და მღვიძარებითა, და მით ასწავებდი ქრისტესათვის თავდადებასა ყოველთა, ალილუია.

იკოსი 5

შენ, რომელმან მწუხარეთა ნუგეშინის ეც, მშიერნი დააპურე, მაშვრალთა განუსვენე, მშფოთვარენი დაამშვიდენ და ყოველნი სიყვარულითა უფლისა ღვთისა ჩვენისა, ქრისტესა ღმერთსა მიჰგვარე, გიგალობთ ესრეთ:

გიხაროდენ, სიყრმიდანვე ქრისტესთვის შეწირულო;

გიხაროდენ, დაცემულთა მტკიცე აღმადგინებელო;

გიხაროდენ, გლახაკთა მსწრაფლშემსმენო;

გიხაროდენ, გულმოდგინე მცველო სიწმინდისაო;

გიხაროდენ, უსასო ქმნილთა სასოებაო;

გიხაროდენ, მფარველო ჩვენო ერისაო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 6

მადლითა სარწმუნოებისათა ცრუ სოფლისა აღმავსებელო, ძალითა ჯვარისათა განმტკიცებულო, რომელმან წარაქციე წყვდიადი მწვალებლობისაი და ბოროტ ძალთა დასნი განაქარვე. გვასწავლე გალობა ესრეთ: ალილუია.

იკოსი 6

ხორციელ ვნებათაგან განწმენდილმა მადლი კურნებათა მოიღე, რათა სულითა და ხორცით მრთელებულნი, ვადიდებდეთ უფალსა.

გიხაროდენ, ქრისტეს წმინდა სახარებით შეჭურვილო;

გიხაროდენ, გამომაჩინებელო სიმართლისაო;

გიხაროდენ, შემარცხვენელო სიცრუისაო;

გიხაროდენ, მკვდართაცა აღმადგინებელო;

გიხაროდენ, კეთილო მწყემსო ქრისტეს ცხოვართაო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 7

ცოდვათა მთხრებლისაგან წკვარამსა შიდა მსხდომარეთა, მრავალთა დამხსნელო, უფლის ნათლისაკენ ბნელსა შინა მოარულთა გზამკვლევო. გაქებთ შენ, რომელმან სარწმუნოებითა, სასოებითა და სიყვარულითა გვასწავე გალობა. ალილუია.

იკოსი 7

მოძღვარო- მოძღვართაო, რომელმან ღირსეულად განვლე გზაი აღმსარებლობისა, დევნულებანი, მრავალნი იწროებანი და ცილისწამებანი, სიმშვიდითა ქრისტესმიერითა დაითმინე, ლოცვითა შენითა მოგვმადლენ ჩვენ უძღებთაცა ნიჭი მადლობით ჭირთათმენისაი, რომელნი გიგალობთ ესრეთ:

გიხაროდენ, ღვთისმგმობელი სიცრუისა, სიბნელისა განმდევნელო;

გიხაროდენ, უსამართლო ბჭობათა დამარღვეველო;

გიხაროდენ, ჭეშმარიტი გზიდან შეცდომილთა მამხილებელო;

გიხაროდენ, მთხოველთათვის სიუხვისა მიმნიჭებელო;

გიხაროდენ, ცოდვათა ჯურღმულიდან კაცთა დამხსნელო;

გიხაროდენ, ქრისტეს ნათლით შემოსილო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 8

საღმრთო მცნებათა განუხრელად აღსრულებითა ნაყოფნი მშვენიერნი გამოიღე,

რომელთა გემოსხილვითა განმტკიცებულნი ვუგალობთ ღმერთსა: ალილუია

იკოსი 8

სულთა განმხრწნელისა მხეცისა მძვინვარების ჟამს არა დაუტევენ სამწყსო შენი, არამედ იწროისა გზისა სვლითა იცხოვნე სული თვისი და იხსენ მრავალნი წარწყმედისაგან. ამისთვისცა გიგალობთ ესრეთ;

გიხაროდენ, სარწმუნოებისა სასანთლეო ჩაუქრობელო;

გიხაროდენ, მოსესაებრ საღმრთო შურით შეჭურვილო;

გიხაროდენ, ყოველსახე კურნებათა წყაროო;

გიხაროდენ, ფარო, დამცველო კეთილმსახურებისაო;

გიხაროდენ, ღვთივ საძულველ მოძღვრებათა მომფხვრელო;

გიხაროდენ, სიმართლისათვის მშიერთა მოუკლებელო საზრდელო.

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 9

ქრისტე ღმერთი სულის მნათობად გაქუნდა, ღირსო, რომლისა ძლითაიცა განვლე ბნელი საწუთროისა და დასთრგუნე მტკიცითა რწმენისაითა, თავი გველისა მის მგესლავისა შემუსრე, ხოლო ჩვენ გიგალობთ ესრეთ ალილუია.

იკოსი 9

ჟამთა სულბნელთა ზეობისასა, სიტყვა სიყვარული სალოსობითა ჰქადაგე განცხადებულად და მით მანათობელ ექმენ მრავალთა სულითბრძმობილთა აწ შემწე გვეყავნ ჩვენ შემამკობელთა შენდა ესრეთ:

გიხაროდენ, წყაროო დამარწყულებელო;

გიხაროდენ, რწმენით ვერცხლებ გამობრძმედილო;

გიხაროდენ, სიყვარულის სიყვარულით მქადაგებელო;

გიხაროდენ, ცოდვილთა ქრისტე ღმერთთან მიმყვანებელო;

გიხაროდენ, რომელმან ღირსეულად განვლე გზაი ცხოვრებისაი;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 10

ვერ შემძლებელ არს კნინი ენაი ჩვენი საკადრისად შესხმად შენდა ღმერთშემოსილო მამაო, გარნა ვითარცა გვირგვინი ქებისაი მიითვალე და მითხოვე შენგან თაყვანისცემულისა ღვთისაგან მგალობელთა შენთა : ალილუია.

იკოსი 10


აღმასრულებელმან საღმრთოთა მცნებათა, არა ჰრიდე ტანჯვათა მრავალსახეთა, ამხილე რა უშჯულოებანი მათნი და აწცა შემწე ექმენ შენდამი მღაღადებელთა ესრეთ:

გიხაროდენ, ღვთის ნათელო დაუვალო;

გიხაროდენ, სულნელმშვენო თაიგულო უფლისაო;

გიხაროდენ, ცრემლმრავლითა მლოცველო და მიუწვდომო;

გიხაროდენ, სულიწმიდით საიდუმლოდ განსწავლულო;

გიხაროდენ, სულიერთა ავთა ბრძვილთა განმკურვნელო;

გიხაროდენ, რწმენის ძალის აღმადგენო;

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 11

სიყრმიდანვე უფლის უღლისა, ტკბილისა, აღმამაღლებელო, შეუდექ კვალსა მოციქულთასა, ღირსო. ქრისტეს რჯულისა აღმასრულებელმან, განაგდე სიმრავლე ეშმაკთა, მონაზონთა დიდებაო. მეოხ გვეყავ მხმობელთა ღვთისად. ალილუია

იკოსი 11

სასუფეველსა მას საღმრთოსა, შესაკრებელსა წმინდათაისა, დაემკვიდრე შემდგომად მრავალფერთა შრომათა და ტანჯვათაგან დამაშვრალი. წარმავალ დიდებასა განშორებული და წარუვალსა ნეტარებასა შერთული, შემწე გვეყავნ, მაქებელთა შენდა, ესრეთ:

გიხაროდენ, ათონელ მამათა ღვაწლის განმგრძელებელო;

გიხაროდენ, დავრდომილთა შემწევ და მეოხო;

გიხაროდენ, უძლეველო მეომარო უფლისაო;

გიხაროდენ, რწმენავ, იმედო და სიყვარულო;

გიხაროდენ, საღმრთო ცეცხლით ანთებულო სანთელო;

გიხაროდენ, დაფარულო საიდუმლოს შემცნობელო.

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 12

ღვთივსათნოითა ლოცვითა შენითა მუშაკობით, ტაძრად სამეუფოდ აღაშენენ მორწმუნენი და სადგურად სულისა წმიდისა გამოაჩინე, რათა აღვსილნი საღმრთოითა სიბრძნით მარადის ვადიდებდეთ სამებასა განუყოფელსა, მღაღადებელნი მისდა: ალილუია.

იკოსი 12


ქრისტესმიერითა მოშურნეობითა, მაცდურისა ბელიარისა ჯოჯოხეთის უფსკრულში ჩამგდებელო, რომელ შეიწირე სისხლდათხევითა, წინაშე უფლისა, შეგვეწიენ ნეტარო, სასოებით შენდა მვედრებელთა და მხმობელთა ესრეთ:

გიხაროდენ, საღმრთო სიბრძნის საუნჯეო;

გიხაროდენ, უსასოთა ქრისტეს სიტყვით აღმაშენო;

გიხაროდენ, ხორცმშიერო სულმაძღარო;

გიხაროდენ, ამასოფლის დარდმრავალო ცის ნათელო;

გიხაროდენ, ყოველ სახე ბოროტების დამთრგუნველო;

გიხაროდენ, საღმრთოისა სიყვარულისა შემმოსველო.

გიხაროდენ, ღირსო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 13

ქრისტეს სიყვარულით აღჭურვილი, შეუბრკოლებლად დაემტკიცე ჯოჯოხეთისაგან მოურევნელსა კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა. ღვთის სიღრმისა, სიმდიდრისა, სიბრძნისა და მეცნიერებისა ჯვრისა სახედ დამსახველმან სიყვარულითა სძლიე ბოროტთმთავარსა და არცხვინე ანგელოზთა მისთა, ვინაიცა დაუცხრომელად უგალობ ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა. ალილუია.

კონდაკი 13
(წარმოითქმის 3-გზის. და კვალად იკოსი-1 და კონდაკი-1)

იკოსი 1


უფალმა გამოგირჩია და მოგმადლა ნიჭი საღმრთოისა ცხოვრებისა ანგელოზებრივი სახითა, გამოგაჩინა ქრისტემან ღმერთმან ჩვენმან და გვასწავლა შენდამი გალობა ესრეთ:

გიხაროდენ, დედის მუცლიდანვე გამორჩეულო;

გიხაროდენ, ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა მიერ შეყვარებულო;

გიხაროდენ, ქვეყანასა ზედა დამცრობითა ზეცათა სოფლად აღწეულო;

გიხაროდენ, სრულო სიკეთეო;

გიხაროდენ, ყოველთა სნეულებათა განმქარვებელო;

გიხაროდენ, ბრძენო მრჩეველო ივერიის წმინდა ეკლესიისა და მფარველო ჩვენი ერისაო.

გიხაროდენ ღირსო მამაო გაბრიელ აღმსარებელო და სალოსო.

კონდაკი 1

გაქებთ შენ, საყვარელო მამაო გაბრიელ, აღმსარებელო და სალოსო, ზესთამბრძოლო, საკვირველთმომქმედო, და მრავალითა სათნოებითა შემკულო. ყოველთა ჭირთაგან გაგავათავისუფლე ჩვენ. რათა დაუცხრომელად გადიდებდეთ შენ.

ლოცვა მუხლმოყრით სათქმელი


ჰოი მამაო სიყვარულით ცხოვნებულო, მსწრაფლშემწეო და მლოცველო ყოველთა შენდა მთხოვნელთა, შეისმინე, ჩვენ უღირსთაგან სადიდებელი ესრეთ. ევედრე უფალსა, რათა მოგვანიჭოს ჩვენ უძლურთა განმტკიცებაი სარწმუნოებაში და სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა. მოგვმადლოს სულით და ხორცით მშვიდობა და სიმრთელე, რათა სიმდაბლითა, სიკეთითა და სიყვარულითა ვადიდებდეთ ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა, შენის მეოხებითა და მფარველობითა. ამინ.

ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ. (3-ჯერ)


უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.
ბეჭდვაელფოსტა
15.10. 2021
natia_badriashvili@hotmail.com
გამარჯობა, მეც გამაჩნია ეს დაუჯდომელი, მაგრამ რამდენადაც ვიციამ დაუდჯომელს არ აქვს კურთხევა საპატრიარქოსი. თუ კურთხევა უკვე არის საპატრიარქოსი, მაშინ გთხოვთ, შეგვატყობინეთ. დიდი მადლობა წინასწარ, ნათია ბადრიაშვილი
სხვა სიახლეები
21.01.2022

ევედრებიან ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან, ტყვეობისაგან ეშმაკთა და ბოროტთა სულთა მანქანებათაგან თავდასახსნელად, აგრეთვე ვნებათაგან სულიერთა და სენთაგან ხორციელთა განსაკურნებელად
15.01.2022
ტროპარი, ხმა 4.

განემზადე ზაბულონ და მზა - იქმენ შენ ნეფთალემ, იორდანე მდინარეო დასდეგ და შეიწყნარე სიხარულით მეუფე, მომავალი შენდა ნათლისღებად,
05.01.2022
ტროპარი: აღიწერებოდა ოდესმე მოხუცებულისა იოსების თანა, ვითარცა თესლისაგან დავითისა, ბეთლემს შინა მარიამ, მიდგომილი უთესლოთა მით მიდგომილებითა, ხოლო მორაიწია ჟამი შობისა
23.11.2021
ძლევაშემოსილსა საკვირველთმოქმედსა, ბოროტის დამთრგუნველსა, დიდსა მოწამესა, წმიდასა ნათელ გიორგის

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის  ი  ლ ი ა  II მოკრძალებული თხოვნა
11.03.2021
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
25.04.2020
ათონზე დიონისეს მონასტრის წინამძღვარს, მამა ხარალამპეს (+2001) უტკბეს მოგონებად დარჩა წმინდა ანას სკიტის ერთ პატარა ეკლესიაში აღვლენილი წირვები, როცა ცხადად შეიგრძნობდა საღმრთო საიდუმლოებას, მოზღვავებული გრძნობებისგან გულშემუსვრილს ხშირად ლიტურგიის გაგრძელება უჭირდა.
13.01.2020
შენ ხარ ვენახი, ახლადაღყუავებული, მორჩი კეთილი, ედემს შინა ნერგული, ალვა სულნელი, სამოთხით გამოსრული, ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული და თავით თჳსით მზე ხარ გაბრწყინვებული.
14.05.2019
ტროპარი:   სვეტ-იქმენ მართლმადიდებლობისა საღმრთოთა დოღმატთა მიერ დამამტკიცებელ ეკლესიისა, მღვდელმთავარო ათანასე,
15.08.2017
ეს არის წმინდა გიორგის სიკვდილისწინა ლოცვა, რომელიც სულის სიღრმემდე შეგძრავთ. ეს უდიდესი წმინდანი უფალს მადლობას სწირავს იმ მოთმინებისთვის, რაც წამების ჟამს მომადლა
01.07.2016
კონდაკი 1

კრავისა მიერ უბიწოჲსა აღრჩეულნო ქადაგნო, რომლისთჳსცა დაიკლვენით, ქრისტეს ღმრთისა ყოვლადდიდებულნო მოციქულნო პეტრე და პავლე!
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს:
მართლაც და, რა არის მარხვა, თუ არა გვირგვინი გმირობისა, საფუძველი ჯილდოსი და გზა ცხოვნებისა?

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri