წმიდა მენელსაცხებლე, მოციქულთასწორი მარიამ მაგდალინელი (I)
წმიდა მენელსაცხებლე, მოციქულთასწორი მარიამ მაგდალინელი (I)
ტროპარი: ქრისტეს ჩუენთვის ქალწულისაგან შობილსა შეუდეგ, სანატრელო მარიამ მაგდალინელო, რომლისა სჯული და მცნებანი დაიმარხენ; ამისთვისცა წმიდასა ხსენებსა შენსა სიხარულით ვდღესასწაულობთ მორწმუნენი და წადიერად გაქებთ და გიგალობთ.

კონდაკი
: ჰსდგე რა წინაშე ყოვლადდიდებულისა მაცხოვრისა ჯუარისა სხუათა მათ მრავალთა თანა და დედისა თანა უფლისა, შენცა მწუხრებით მტკივნეული საცრემლეოდი და ქებას ამას შესწირავდი, მეტყუელი: რა არს უცხო ესე და საკვირველი, ვითარ მყრობელმან ყოვლისა დაბადებულისამან, ვნება თავს-იდევ, დიდებაი ძლიერებასა შენსა.
ბეჭდვა