ტროპარ-კონდაკი კოზმა და დამიანესი ასიელთა უვერცხლოთა მკურნალთა
ტროპარ-კონდაკი კოზმა და დამიანესი ასიელთა უვერცხლოთა მკურნალთა
ტროპარი
წმიდანო უვერცხლონო მკურნალნო, საკვირველთმოქმედნო კოზმა და დამიანე, მოიხილენით და განჰკურნენით უძლურებანი სულთა და ხორცთა ჩუენთანი, უსასყიდლოდ მიგიღებიესთ და უსასყიდლოთ მოგვცემდით ჩუენ.

კონდაკი
რომელთა მადლნი კურნებათანი მიიხუენით და მიჰფენთ ჭირვეულთა სიმრთელესა, საკვირველნო მკურნალნო დიდებულნო, მოხედვითა თქუენითა მბრძოლთაცა სილაღე დააცხრვეთ, სოფლისა მკურნალნო, საკვირველებათა მიერ.

ხატმწერი: გიორგი ეგნატაშვილი
ბეჭდვა